[Marketing Tools] How to see submenu in Overview

For Overview submenu, It shows the overall of Marketing Tools for your event.

จับภาพหน้าจอ 2017-11-07 เวลา 17.30.57

Discount Codes: It shows used discount code. You can adjust your code here immediately.
When you click “Manage Discount Code” it will bring you to the menu page.

Bulk Discounts: It show the amount of money that customer use for discount.
You can adjust your code here immediately.
When you click “Manage Bulk Discounts” it will bring you to the menu page.
จับภาพหน้าจอ 2017-11-09 เวลา 14.39.16

Tickets Email Message เป็นเครื่องมือในการส่งข้อความให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งข้อความเหล่านี้จะอยู่ในอีเมลเดียวกับอีเมลบัตรเข้างานที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับหลังจากทำการซื้อบัตรเสร็จแล้ว เมื่อคลิกที่ปุ่ม Include Message To Tickets Email จะพาคุณไปที่เมนู Communication คุณสามารถใส่ข้อความที่ต้องการจะสื่อสารกับผู้เข้าร่วมงานได้เลย

Post Updates เป็นเครื่องมือในการส่งข้อความให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งข้อความเหล่านี้จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้จัดงานอยากจะแจ้งกับผู้เข้าร่วมงาน เช่น รายละเอียดงาน  เปลี่ยนวันจัดงานหรือสถานที่ เป็นต้น เมื่อคลิกที่ปุ่ม Email to attendees จะพาคุณไปที่เมนู Communication คุณสามารถใส่ข้อความที่ต้องการจะสื่อสารกับผู้เข้าร่วมงานได้เลย ส่วน View History คุณสามารถดูประวัติอีเมลที่เคยส่งให้ลูกค้าได้ที่นี่

Add to Facebook Events เป็นเครื่องมือสร้างอีเว้นท์บน Facebook

จับภาพหน้าจอ 2017-11-09 เวลา 15.48.26

SEO & Analytic Tools เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถสร้าง URL สำหรับอีเว้นท์ของคุณ และยังช่วยให้คนจำนวนมากเข้าถึงอีเว้นท์ของคุณได้มากขึ้น

Was this article helpful?