เมนู Activity Logs

Activity Logs จะเป็นเมนูที่บันทึก Action ภายใน Organizer Dashborad และคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดย Activity Logs จะบันทึกวันเวลาและรายละเอียด เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

จับภาพหน้าจอ 2017-11-17 เวลา 16.56.31

Was this article helpful?