[เมนู Profiles & Settings] เมนูย่อย Billing

ในกรณีที่ผู้จัดงานต้องการแจ้งข้อมูลการเอกสารทางการเงินต่างๆ เช่น ใบกำกับภาษี หรือ หัก ณ ที่จ่าย คุณสามารถใส่ข้อมูลบริษัทในเมนูย่อย “Billing” หัวข้อ “Billing Information”

โดยขั้นแรกคุณต้องเลือกประเภทของผู้จัดงาน
– หากเป็นรูปแบบบริษัท ให้เลือก “Company”
– หากเป็นรูปแบบบุคคลทั่วไป ให้เลือก “Individual”

ในกรณีที่เป็นรูปแบบบริษัท ให้คุณกรอกรายละเอียดดังนี้
Company Name : ชื่อบริษัท
Branch Name / Branch ID : ชื่อสาขา / รหัสสาขา
Tax ID : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
First name  Last name  : ชื่อ นามสกุล
Citizen ID  : รหัสประจำตัวประชาชน
Address  : ที่อยู่

จับภาพหน้าจอ 2017-11-15 เวลา 15.41.29
หากกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก”

ในกรณีที่เป็นรูปแบบบุคคลทั่วไป ให้คุณกรอกรายละเอียดดังนี้
First name – Last name :  ชื่อ – นามสกุล
Citizen ID : เลขบัตรประชาชน
Address : ที่อยู่

จับภาพหน้าจอ 2017-11-15 เวลา 15.41.29หากกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก”

 

Was this article helpful?

Related Articles