[เมนู Event Settings] ตั้งค่าข้อมูลใบกำกับภาษีของคุณใน Billing

เมนูย่อย Billing  คือส่วนที่คุณสามารถกำหนดรายละเอียดใบกำกับภาษีและใบหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับกรณีที่ลูกค้าเป็นบริษัทนิติบุคคลที่ต้องการใชกำกับภาษีตัวเต็ม

Screen Shot 2560-08-17 at 16.00.08

ในส่วนของ Billing Information คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ข้อมูลใบกำกับภาษีเหมือนข้อมูลผู้จัดงานโดยติ๊กถูกที่ช่อง ‘Use organizer billing information’

ส่วน Organizer type เลือกประเภทของผู้จัดงานเป็น Company – บริษัทนิติบุคคล หรือ Individual – บุคคลธรรมดา

Screen Shot 2560-08-17 at 16.38.22
หากคุณเลือกเป็นบริษัทนิติบุคคล จะต้องกรอกรายละเอียดดังนี้
Company Name : ชื่อบริษัท
– Branch Name / Branch ID : สาขา
Tax ID : เลขภาษี
– First name  / Last name  : ชื่อ-นามสกุล
Citizen ID : เลขบัตรประชาชน
Address : ที่อยู่
– Province : จังหวัด
Zip code : รหัสไปรษณีย์
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล

 

Screen Shot 2560-08-17 at 16.40.12

 

หากคุณเลือกเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องกรอกรายละเอียดดังนี้
– First name  / Last name  : ชื่อ-นามสกุล
Citizen ID : เลขบัตรประชาชน
Address : ที่อยู่
Province : จังหวัด
Zip code : รหัสไปรษณีย์
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล

 

Was this article helpful?

Related Articles