ผู้ซื้อบัตรเป็นชาวต่างชาติจะรับบัตรที่หน้างานได้อย่างไร?

หากผู้ซื้อบัตรเป็นชาวต่างชาติ การเตรียมเอกสารสำหรับรับบัตรที่หน้างานจะแตกต่างจากการรับบัตรทั่วไป โปรดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นที่หน้างานเพื่อแลกรับบัตรหรือริสแบนด์สำหรับเข้างานที่บูธของ Event Pop

  1. Order Confirmation ที่ได้รับทางอีเมลหลังทำรายการสั่งซื้อ หรือใน My Wallet
  2. พาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุและเป็นภาษาอังกฤษ

TIP: หากไม่ได้นำเอกสารหรือขาดเอกสารใดๆ ทางเราจะถือว่าเอกสารของคุณไม่สมบูรณ์และไม่สามารถรับบัตรแทนได้และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบัตรและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทุกกรณี

Was this article helpful?

Related Articles