[เมนู Event Settings] การกำหนดข้อมูลของอีเว้นท์ในหน้า Event Details

ในเมนูย่อย “Event Details” เป็นหน้าสำหรับกรอกรายละเอียดเบื้องต้นของอีเว้นท์ เช่น ชื่องานอีเว้นท์ วันที่ และ สถานะที่จัดงาน โดยจะแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

Details

  • Event Name : ชื่องานอีเว้นท์ของคุณ (ชื่องานจะต้องมีความยาวไม่เกิน 144 ตัวอักษร)
  • Event Categories : คุณสามารถเลือกประเภทของอีเว้นท์ให้ตรงกับงานของคุณ เมื่อคุณขึ้นอีเว้นท์เรียบร้อย ลูกค้าจะสามารถหาอีเว้นท์ของคุณจากในประเภทที่คุณเลือกไว้ได้ด้วย

Screen Shot 2560-08-10 at 17.01.32

Date and Time

  • Event Starts :  วัน-เวลา ที่งานเริ่ม
  • Ends : วัน-เวลา ที่งานเลิก
  • คุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงเวลาที่งานเลิกบนหน้าอีเว้นท์ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบหรือไม่ก็ได้ โดยการติ๊กถูกตรงช่อง “Show event end time to attendees” จะเป็นการแสดงเวลาที่งานเลิก

Screen Shot 2560-08-10 at 17.03.36Location 

Event Location : ผู้จัดงานสามารถกรอกที่อยู่ที่จัดงานและให้ระบบค้นหาสถานที่จัดงาน หรือใช้วิธีลากหมุดในแผนที่ไปที่สถานที่จัดงานของคุณ เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นข้อมูลสถานที่จัดงานบนหน้าอีเว้นท์ของคุณ

Screen Shot 2560-08-10 at 17.12.02

เมื่อคุณกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม “Save” ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและแสดงผลบนหน้าอีเว้นท์ของคุณทันที

Was this article helpful?

Related Articles