เอกสารต่างๆ จะต้องพิมพ์ (Print) หรือ บันทึกภาพหน้าจอ (Capture) เพื่อใช้เข้างานหรือไม่ ?

ในวันงานการบันทึกหน้าจอจะสามารถบันทึกตัว E-Ticket หรือ Order Confirmation ได้เท่านั้น  คุณสามารถพิมพ์ (Print) เอกสารต่างๆ เพื่อนำมาเป็นเอกสารในการอ้างอิง การเข้างาน/การแลกรับบัตร/การแลกรับบัตรแทนได้ การพิมพ์เอกสารจะต้องมีขนาด A4 มีความคมชัด เห็นข้อมูลทุกอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเข้างานหรือแลกรับบัตรของคุณ

Was this article helpful?

Related Articles