ฉันสามารถรับบัตรแทนเจ้าของบัตรได้หรือไม่?

กรณีที่คุณต้องการรับบัตรแทนเจ้าของบัตร หรือ ให้บุคคลอื่นมารับบัตรแทน สามารถทำได้โดยผู้ที่มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบัตร จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  • E-Ticket/Order Confirmation (ขึ้นอยู่กับแต่ละงานว่าผู้จัดงานจะใช้ E-Ticket หรือ Order Confirmation ในการยืนยันการรับบัตร) ที่ได้รับทางอีเมลหลังทำรายการสั่งซื้อ หรือในเมนู My Wallet
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต ของผู้ซื้อบัตร พร้อมระบุเซ็นมอบอำนาจให้ผู้ที่รับบัตรแทน
  • บัตรประชาชนตัวจริง หรือ พาสปอร์ตตัวจริง, ใบขับขี่ตัวจริง ของผู้รับบัตรแทน

TIP: หากไม่ได้นำเอกสารหรือขาดเอกสารใดๆ ทางเราจะถือว่าเอกสารของคุณไม่สมบูรณ์และไม่สามารถรับบัตรแทนได้และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบัตรและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทุกกรณี

Was this article helpful?

Related Articles