หากฉันให้บัตรกับคนอื่น จะต้องเตรียมอะไรให้ผู้แทนบ้าง ?

หากคุณซื้อบัตรผ่านระบบของ Event Pop และต้องการที่จะให้บัตรกับผู้อื่น กรณีที่คุณจะสามารถขายบัตรให้ผู้อื่นได้ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และบัตรแต่ละประเภทมีหลักฐานที่ใช้ในการเข้างานจะแตกต่างกัน ดังนี้

 • ในกรณีที่ต้องการให้บัตรในรูปแบบ บัตรอ่อน, บัตรแข็ง ที่มีการระบุชื่อ-นามสกุล และที่นั่ง ชัดเจน  บัตรประเภทนี้จะไม่สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้ เนื่องจากบัตรมีการระบุข้อมูลเจ้าของบัตรชัดเจนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
 • ในกรณีที่ต้องการให้บัตรในรูปแบบ บัตรอ่อน, บัตรแข็ง ที่ไม่มีการระบุชื่อ-นามสกุล และที่นั่ง  คุณสามารถให้บัตร และให้ผู้ที่รับบัตรนำบัตรพร้อมบัตรประชาชนมาเข้างานได้เลย
 • ในกรณีที่ต้องการให้บัตรในรูปแบบ E-Ticket  คุณจะต้องส่งหลักฐานต่างๆ ให้ผู้ซื้อบัตรนำหลักฐานดังต่อไปนี้ใช้ในการเข้างาน
  • E-Ticket ที่ทาง Event Pop ส่งไปให้ผู้ซื้อทางอีเมล สามารถปริ้นท์ (Print) หรือ Capture หน้าจอจากโทรศัพท์ หรือส่งไฟล์ PDF ให้ผู้ที่ใช้บัตรแทน
  • สำเนาบัตรประชาชน  ของเจ้าของ E-Ticket พร้อมเซ็นมอบอำนาจ โดยเซ็นสำเนาถูกต้องและเขียนระบุว่า
   “ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ (ชื่อผู้ซื้อบัตร) ใช้บัตร Ref: ของรายการคำสั่งซื้อ #xxxxx-xxxxxx แทนเท่านั้น” และเซ็นชื่อด้านล่างพร้อมวันที่
  • บัตรประชาชนตัวจริง  ของผู้ที่มาแทน

Was this article helpful?

Related Articles